موضوع : خرید 500 کیسه 25 کیلوگرمی اسید سیتریک به شماره مناقصه 00133