موضوع : ترمیم، تعمیرات، احداث، حفظ و نگهداری از جاده ها و محل چاههای اکتشافی به شماره مناقصه 01105