موضوع : مناقصه شماره 00119 – خرید 20 مجموعه شامل 61 قلم وسایل سرچاهی (Well Head Equipment) PSI10000– ساخت داخل