موضوع :احداث جاده دسترسی وآماده سازی محل کمپ وچاه اکتشافی دهنو-1