ثبت رکورد بدون حادثه در پروژه ژئوفیزیکی لرزه نگاری سپهر