گزارش ویدیویی از بازدید دکتر بهمن سلیمانی، معاون محترم مدیریت اکتشاف از ناحیه «چشمه شور»